Regulamin Konkurs Europejski'22

REGULAMIN SEFF’22 KONKURS EUROPEJSKI FILMÓW DOKUMENTALNYCH
 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Organizatorem Szczecin Film Festival (zwanym dalej Festiwalem), w tym Części Konkursowej (Konkurs Europejski i  Zachodniopomorskie Shorty), jest Stowarzyszenie OFFicyna (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Szczecinie, kod 71-445, przy ul. Lenartowicza 3–4.

1.2. Konkurs Europejski odbędzie się w terminie 21-23.10.2022 r. w Szczecinie.

1.3. Szczegółowe informacje odnośnie festiwalu oraz programu znajdują się na stronie internetowej: www.szczecinfilmfestival.com.

1.4. Filmy można zgłaszać również poprzez portale Festhome i FilmFreeway.


1.5. Zgłoszenie filmu/filmów poprzez portale Festhome i FilmFreeway  jest odpłatne, zgodnie z określonymi tam stawkami.

1.6. Profil Konkursu Europejskiego filmów dokumentalnych odnosi się do najnowszych tendencji rozwoju artystycznej obróbki obrazu i dźwięku. W centrum zainteresowań konkursu stoi formalne przekraczanie granic, odnoszące się do percepcji rzeczywistości – szczególnie takie, które umożliwia nowe perspektywy.

1.7. Filmy prezentowane w Konkursie Europejskim są wybierane przez polsko-niemiecką Komisję Programową.

1.8. Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do ewentualnego pokazu filmu w ramach Programu Towarzyszącego.

1.9. Do selekcji dopuszczane są wyłącznie filmy dokumentalne o długości nieprzekraczającej 90 minut i powstałe po 01.01.2021 r., produkcji/koprodukcji europejskiej.

1.10. Szczególny nacisk położony jest na premiery filmowe.

1.11. Wymagane są kopie z napisami angielskimi.

1.12. Nagrody przyznaje powołane przez organizatorów międzynarodowe jury.

1.13. Zakwalifikowane filmy mogą być wyświetlone tylko w formacie DCP. Filmy nadesłane w innym formacie będą przekonwertowane do formatu DCP. Formaty używane do pokazów ONLINE h264, h265, ProRes (z wyłączeniem 422 HQ). Możliwość prezentacji z innych formatów niż podane powyżej muszą być ustalone indywidualnie z Organizatorem.

1.14. Produkcja filmowa wybrana do prezentacji podczas konkursu, której udział został potwierdzony, nie może być wycofana z programu po 31.08.2022 r.

 

2. TERMINY, iNFORMACJE DODATKOWE

2.1. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 20.06.2022 r.

2.2. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.

2.3. Komisja Programowa nie musi podawać uzasadnienia swoich decyzji związanych z selekcją filmów.

2.4. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

2.5. Zakwalifikowane filmy udostępnione są organizatorom bezpłatnie.

2.6. Terminy i miejsca projekcji zakwalifikowanych filmów ustala Zespół organizacyjny w konsultacji z poszczególnymi przedstawicielami zgłoszonych produkcji.

 

3. PROMOCJA

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 5 min.) zakwalifikowanych filmów do działań promocyjno-informacyjnych Festiwalu (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.

 

4. KWESTIE PRZESYŁKI I UBEZPIECZENIA KOPII FILMOWYCH

4.1. Kopię do prezentacji festiwalowej należy dostarczyć do 19.09.2022 r. Kopia zostanie odesłana po zakończeniu festiwalu. Kopię należy przesłać na adres: Szczecin European Film Festival'18, al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin, Polska lub na adres competition@seff.pl (w przypadku plików elektronicznych).

4.2. Filmy są wysyłane na koszt i odpowiedzialność nadawcy. Przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

4.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport kopii filmowych do Szczecina (Polska).

4.4. Koszty przesłania filmu po festiwalu ponosi Organizator.

4.5. Kopie filmowe są ubezpieczone w czasie trwania Festiwalu w Szczecinie od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej do firmy transportowej.

4.6. Organizator w sytuacji uszkodzenia/zagubienia nośnika zwraca jedynie koszt związany z fizyczną wartością nośnika (np. pendrive, płyta DVD, twardy dysk).

 

5. DANE OSOBOWE

5.1. Zgłaszający powierza Organizatorowi prawo do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczy to informacji o osobach zawartych w formularzu zgłoszeniowym, zwłaszcza filmowców. Przetwarzane informacje dotyczą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Organizator jest upoważniony do udostępnienia danych innym podmiotom w ramach własnych zobowiązań.

5.2. Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych w formularzu zgłoszeniowym i osób wymienionych na liście płac, w szczególności twórców filmów. Powierzenie obejmuje następujące informacje: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; zawód.

5.3. Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.

 

6. UWAGI KOŃCOWE

6.1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

6.2. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z zaproszeniem twórcy w przypadku kwalifikacji jego filmu, aby osobiście bądź poprzez osobę reprezentującą (związaną z filmem lub jego produkcją), był obecny na projekcji festiwalowej oraz dyskusji z publicznością w Szczecinie lub online.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

6.4. Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrekcję Festiwalu.

6.5. Kwoty przyznanych nagród są kwotami brutto. Przyznane nagrody dla laureatów Konkursu Europejskiego podlegają opodatkowaniu zgodnie z prawem polskim.

Kontakt: competition@seff.pl